وقتی چیزی تمام می شود
چیز دیگری آغاز می گردد.

گاهی پایان دادن سخت است اما؛
شروعی دوباره ارزش رنج را دارد...