برف را دوست دارم
چون فقط با برف میشود
آدمی ساخت
که هم درونش سفید
باشد و هم
بیرونش...!!!