دوست داشتن

که عیب نیست بابا جان!

دوست داشتن دل آدم را روشن می کند ، اما کینه و نفرت دل آدم را سیاه می کند

اگر از حالا دلت به محبت انس گرفت ، بزرگ هم که شدی آماده ی دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای دنیا هستی .دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه است،

اگر با محبت غنچه ها را آب دادی باز می شوند ،

اگر نفرت ورزیدی غنچه ها پلاسیده میشوند