مي نوازم " تو " را

با تك ، تكِ انگشتانم

روي تارِ تنت

چقدر عشق

به قامتت زيباست ..!!!