دستم را که بی هوا میگیری

دلم را هوایی میکنی ...

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!