"تو"

فرق داری با همه دنیا

من عاشقِ این حسِ تبعیضم...!