از بعضی اتفاقا که عبور کنی دیگه هیچ چیز نه اونقدر سخته نه اونقدر قشنگ