دمش گرم ، باران را می گویم
به شانه ام زد و گفت :
خسته شدی ، امروز تو استراحت کن
من به جایت می بارم