عشق

مثل همین بادهای کویریست

مگر نیاید !!

وقتی آمد

چشم ها را کور می کند...