نامم را

در حاشیه ی کتاب هایت بنویس

و عکس هایم را

بچسبان به حاشیه ی آینه ی اتاقت

یادم را هم زیر امن ترین حاشیه ی قلبت

پنهان کن...

میدانی؟

حاشیه نشینی

آنقدرها هم که می‌گویند بد نیست اگر من،

حاشیه نشینِ شهرِ پر آشوب خواستنت باشم...