بعضی ها مثل یه اتفاق عجیب حالِ

آدم را خوب میکنند...