خاطره های تلخت

هر شب مرا

به رگبار می بندند…

اما

هنوز نبض عشقت می زند !

به من بگو

چقدر یک نفر می تواند

هرشب

به قلب خودش شلیک کند

و صبح ، دوباره

دوست داشتن ات را

از سر شروع کند؟