چشم و دل، دانی چه خواهند این حوالی؟!بودنت را، دیدنت را،

قانع‌ام !، حتی کمی...