هیچ‌کسی در جهان

ارزش این را ندارد که انسان

زندگی خود را به خاطر او خراب کند

به خاطر وجوددیگران می‌توان ساخت

اما به خاطر هیچکس نمی‌توان‌خراب کرد

پس‌قدروجودخودتان ‌را تامیتوانیدبدانید