کینه‌ها را کنار بگذاریم
روزی دلمان برای
روزهای کنارهم بودن
تنگ میشود...
ولی زندگی
ناجوانمردانه کوتاه است...

لحـــظه را دریاب