زیادی فکر کردن به گذشته
تونل زدن به تاریکیه
مراقب باش تا حدی بهش فکر کن
که بتونی ازش درس بگیری!