زندگی

بی تو

پیراهنی ست

که بر تنم

زار میزند......