محدودم کن

به دوست داشتنت ،

دلم میخواهد جز تو

چیزی به چشمِ دل نیاید ...!