تو را دوست دارم ...

مثل خوردنِ نانِ آغشته به نمك !

مثل اينكه بيدار شوي ،

با سوز و تب در نيمه شب !

و بچسباني لب خود را به شير آب خوردن !

مثل باز كردن يك بسته‌ي بزرگ ،

كه نداني چيست !

با اضطراب ، با شادي ، با شبهه ...

تو را دوست دارم ...

مثل گذر

از روي دريا با هواپيما براي اولين بار !

مثل اينكه دلم را چيزي مور مور كند ...

تو را دوست دارم ...

مثل گفتن جمله‌ي " زنده‌ايم شكر ! "