متن ادبی سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی
به قلم : استاد غلامی سرای

یک سال گذشت و داغ تو هرروز تازه می شود.
چه جانکاه بود جدایی ات .

اما هزاران دل به جمع دلدارانت پیوسته اند و میلیون هاعاشق از هرجای عالم به دست هایت چشم دوخته اند .
همه می دانیم چه شکوهمندانه پر کشیدی ولی چه نشان ها که با آن دستت به عالم نشان دادی .

سردار دلها دوستت داریم و مدیون شماییم که اگر نبود بیداری و هوشیاری ات چه تاوانی می دادیم سنگین نه در حدیک کلمه بلکه فاجعه ای به پهنای تاریخ .

خداوند حتما به دعای تو رحمتش را افزون تر براین دیار خواهد بارانید..