در

امتداد هر شب،

من هستم

و تمامت تنهایی،

با خویشتن نشستن،

در خویشتن شکستن