زندگی‌ گر هزار باره بٌوَد ،

بارِ ديگر تو ...

بارِ ديگر تو ...