.

"هیچکس بعد از رفتن کسی نمیمیرد"اگر منظورتان از مردن این است که کسی دراز به دراز بیفتد سینه قبرستان…

و رسما از دست برود

بله، درست است …هیچکس بعد از رفتن کسی نمرده است!

اما نمیدانم، اینکه یک نفر بعد از رفتن دیگری

هنوز قلبش می تپد

هنوز نفس می کشد

راه می رود، فکر می کند، حرف می زند

اما خیلی وقت است که تمام شده،

جسمش مانده و روحش، مدت هاست دفن شده، اسمش چیست ؟؟؟

رفتن، اگر جان آدم را نگیرد

امید آدم را می گیرد…

احساس آدم را می گیرد …

و آن کسی که زنده است اما انگیزه زندگی را از دست داده با مرده فرقی دارد …؟