‏تورا

‏در روزگاری دوست دارم،

‏که عشق را نمی‌ شناسند...!‏⁧