همیشه به رحمتش امیدوارم باش. خدا اون چیزایی که تو مغزت کردن نیس.

یکی از زیباترین تک بیتها خطاب به خدا:
گفتی كه گُنه كُنی به دوزخ بَرَمَت
این را به كسی گو كه تو را نشناسد❤️