اشتباه نکنید...

انسانهای خوشبین و بدبین

هر دو برای جامعه مفیدند

خوشبین...

هواپیما اختراع میکند

بدبین چتر نجات