زندگی یعنی نفس کشیدن

نفس کشیدن کسی که فرسنگ ها با تو فاصله دارد

اما برای تو زندگی میکند....🦋❤️