دو چشم مست تو کز

خواب صبح برخیزند

هزار فتنه به هر

گوشه‌ای برانگیزند