آمدی قصه ببافی كه موجه بروی...؟
در نزن ، رفته ام از خویش كسی منزل نیست ...

🔻صنم_نافع