مگو: "فردا بَرَت آیم‌"

که من دور از تو تا فردا

نخواهم زیست

خواهم مرد

یا امروز

یا امشب...