گر مرا هیچ نباشد

نه به دنیا ، نه به عُقبیچون تو دارم

همه دارم ،

دگَرَم هیچ نباید ...