این که می گویند "زن حجاب داشته باشد که مرد به گناه نیفتد" ، مثل این است که بگویند "آفتاب نتابد که بستنی هایمان آب نشود" !