خوش بحال تو و اتاق تو
خوش بحال قاب روی دیوار اتاق تو
خوش بحال گوشه ی دنج اتاق تو
تمام شعر های جهان برای رسیدن به توست
و اینها همه تو را دارند
بدون اینکه شعری برای تو بگویند
خوش بحال خودت
خودت خودت را داری
بدون هیچ شعری