ما آدم‌ها خوب بلدیم بعد از شنیدن داستان زندگی دیگران بگوییم: " اگر من بودم هرگز این کار را نمی‌کردم "

غافل از آنکه یکی از بازی های زندگی این است که آدمی را با همان " هرگزِ با اطمینان " پرت کند وسط همان داستان و مشغولِ همان عمل نکوهش شده!

یادمان باشد

قصه های زندگی تکراری‌اند،

فقط جای شخصیت‌ها عوض می‌شوند

و آنکه با تعصبی کورکورانه پیش می‌رود سقوطی عمیق‌تر دارد