بزرگ شــدن آدمها
گاهــے
به خاطر خطای دید ماست!!!
بعضی ها را
خودمان به اشتباه بزرگ می کنیــم