آنقدر

راهِ حل هایِ درست و منطقی ات را

به رُخم نکش

من آدمِ اشتباه انتخاب کردن هایِ آگاهانه ام

اگر غیر از این بود

که اصلا تو را دوست نمی داشتم !