بغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!

دلمان تنگ شد

وُ قافیـه ها ریخت به هممن که هرگز به تو نارو نزدم حضرت عشق!

پس چرا زندگی ساده‌ ما ریخت به هم؟!