ای بی خبر از ساختن و سوختنی،

عشق آمدنی بود نه آموختنی!!