خیالِ خوبِ تو،

لبخند می شود به لبم،

وگرنه این منِ دیوانه

غصه ها دارد‌‌...!