مورچه باش‌ ولی متفاوت، وقتی‌ که انگشتت را، در
مسیر یک مورچه می‌گذاری منتظر نمی‌مونه
تا انگشتت‌رو برداری بلکه مسیرش‌رو عوض‌می‌کنه
هیچ‌وقت کنار دربی‌که بسته شده نایست. انگیزه‌ و
تلاشت‌ رو "واسه ادامه" داشته باشی‌، عالیه