با امواج زندگی دوست باش تا
دوستت بدارند،
ببخش تا ببخشنت،
مهربان باش تا مهربان باشند،
باگذشت باش تا گذشت کنند،
بہ همه لبخند بزن تا همه لبخند بزنند،
مثبت باش تا مثبت باشند...