زندگی بهشت است
برای آنهایی که
عاشقانه عشق می ورزند!
بی پروا محبت
می کنند و کمتر از دیگران
انتظار دارند.
قلبتون جایگاه عشق
و زندگیتون بهشت