در حق هم دعا کنیم،
حتما به خودمون برمیگرده این امواج