اینجا کسی است پنهان
همچون خیال در دل
اما فروغ رویش
‎ارکان من گرفته