🍁بهترین شیوه‌ زندگی
🍁آن نیست که

🍂نقشه‌هایی بزرگ
🍂برای فردایت بکشی.

🍁آن است که وقتی
🍁آفتاب غروب می‌کند

🍂لذت یک روز آرام
🍂را چشیده باشی..

🍁زندگیتون سرشار از آرامش🍁