ماییم و تو را دیدن

گل از بغلت چیدن

صد مرتبه بوسیدن

هرچند دلم پر بود...