این عشق بی تو

آنقدر به تن تنهایی ام زار میزند

که زندگی در من دیگر

شوق دست پاچه شدن، ندارد...