دلم ، دوست داشتنی میخواهد

انحصاری ...

از آنها که فقط سهمِ دلِ یک نفر باشی ...

از آن دوست داشتن هایِ من و تویی ...

از آن ها که وقتی صبح بلند میشوی

عطرِ امنیت میدهد ، نه بویِ از دست دادن ...

از آن ها که با راهِ دور ، رنگِ دوری نمیگیرد ...

از آن قابلِ لمس ها

که میشود با یک استکان چای نوشید ...

که میشود در آغوشش کشید

و شب خوابید ...

که میشود هر روز لابه لایِ موها

شانه اش کرد ...

دلم یکی از آنها میخواهد ...

و خدا کند از این دوست داشتن ها

نصیبِ دل همه بشود ...