برو گشت هايت را بزن !

راه هايت را برو

دست هايت را بگير

برگردی

چای هم دم كشيده ...