با بعضیا بشینی لب جدولِ
زیر سایه درخت هم
بهت خوش میگذره